Privacybeleid

Privacybeleid ReddingsBrigade Weert

Dit is de privacyverklaring van ReddingsBrigade Weert, gevestigd aan Kazernelaan 115, 6006 SP te Weert, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40175848, hierna te noemen: `de vereniging´.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail: E-mail.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Administratie
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Gezondheids-verklaring
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. De wachtlijst- en ledenadministratie, de coördinatoren, de instructeurs (niet alle gegevens, gecodeerde gezondheids- verklaringen op badlijsten), de trainers van de wedstrijdploeg (niet alle gegevens) en de administratieve ondersteunings-commissie (o.a. de incasso’s).
Sportlink (KNBRD/ReddingsBrigade Nederland)
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. De leden-administratie, de medewerkers van Sportlink, het wedstrijd-secretariaat.
Gemeente Weert
 • De jaarrekening
 • Aantal jeugdleden
Uitvoering van de overeenkomst en een gemeentelijke verplichting Gedurende de looptijd van de overeenkomst. De medewerkers van de gemeente Weert.
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
 • Cookies indien van toepassing (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt.Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
 • Website-beheerder
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een jubileum, reünie of bijzondere gebeurtenis.
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. De administratieve ondersteunings-commissie

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging met u heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.

De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden.
Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen.
De vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.
Bij belangrijke wijzigingen informeert de vereniging de leden via de website en/of de “Info” en/of publicatieborden.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via het volgende e-mailadres: E-mail.

Klachten of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als ReddingsBrigade Weert zijn wij verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u een klacht of een vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover contact met ons op te nemen. U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Daarnaast heeft ReddingsBrigade Weert ook een eigen klachtenprocedure.
Zie hiervoor onze website.

   Top

Geheimhoudingsbeleid ReddingsBrigade Weert

ReddingsBrigade Weert gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging.

Leden gaan akkoord met de navolgende regels en bepalingen:

 1. dat ik geheimhouding in acht neem over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de vereniging over de vereniging, haar leden en andere relaties van de vereniging te weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen en te verspreiden;
 2. dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor (persoons)gegevens;
 3. dat gegevens waaronder persoonsgegevens die ik digitaal tot mijn beschikking heb, beveiligd zijn door adequate maatregelen, zoals het maken van een back-up, computer/tablets en andere apparatuur de laatste updates van de gebruikte software bevatten, zijn voorzien van up-to-date antivirussoftware en een firewall. Indien mijn apparatuur of gegevensdrager buiten gebruik worden gesteld zal ik ervoor zorgen dat alle data zodanig zijn gewist dat deze niet meer kunnen worden hersteld;
 4. dat persoonsgegevens die ik op papier ter beschikking heb, worden bewaard op een veilige niet voor anderen toegankelijke plaats. Gegevens die niet meer nodig zijn op een zodanige wijze worden vernietigd, dat niemand meer inzage in de gegevens kan krijgen, bijvoorbeeld door versnipperen van de overbodige documenten;
 5. dat bij verlies van persoonsgegevens ik onverwijld het bestuur daarvan in kennis zal stellen.
  Het bestuur zal in zulke gevallen de conform de AVG verplichte maatregelen nemen en meldingen doen aan de daartoe ingestelde instanties en de personen wier gegevens zijn verloren of gestolen;
 6. dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de vereniging;
 7. dat ik bij het einde van mijn actieve inzet voor de vereniging alle eigendommen, correspondentie, aantekeningen, tekeningen, (elektronische) informatiedragers en andere zaken die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging inlever bij het bestuur van de vereniging.
  Ook alle (digitale) gegevens die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging draag ik op dat moment over aan het bestuur van de vereniging. Na overdracht verwijder ik deze gegevens definitief en zijn deze gegevens niet traceerbaar;
 8. dat bij overtreding van deze verklaring tijdens mijn inzet voor de vereniging de vereniging mijn inzet met onmiddellijke ingang mag beëindigen;
 9. dat als ik moedwillig de verplichtingen uit deze verklaring niet volledig nakom, ik geschorst wordt als lid en vrijwilliger van de vereniging en de vereniging de werkelijke schade verschuldigd ben.

   Top

Toestemmingsbeleid ReddingsBrigade Weert

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op onze website en Facebookpagina plaatsen en/of ophangen in ons clubgebouw.

Bepalingen ten aanzien van gegevensverwerking door ReddingsBrigade Weert:

 • Publiceren van bijvoorbeeld namen, foto’s en/of filmpjes van mij op de website, de “Info” WhatsApp(groepen), Facebookpagina, en (andere) Social Media (bijvoorbeeld Weert de Gekste en Midden-Limburg Actueel).
 • Het ophangen van (instructeurs-)foto’s van mij in het clubgebouw.
 • Het versturen van vereniging gerelateerde informatie per e-mail, het betreft hier alleen informatie die relevant is voor de zwemvereniging.
 • Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld ReddingsBrigade Nederland en andere sportverenigingen.
 • Mij benaderen voor kantbewakingen, TB’s van het rayon en activiteiten van de bond
 • Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een jubileum, reünie of bijzondere gebeurtenis.

   Top