Welkom op de website van ReddingsBrigade Weert.

De ReddingsBrigade Weert is een middelgrote vereniging en opgericht op 26-06-1958. De vereniging heeft als doel: “het voorkomen van de verdrinkingsdood”. Hier wordt invulling aan gegeven door de zwemkunst in het algemeen, en het zwemmend redden in het bijzonder, te bevorderen bij jong en oud. De jongste leden zijn vijf jaar oud en het oudste, nog actieve lid is de tachtig al ruim gepasseerd.
Het opleidingstraject start met watervreesvrij maken, elementair zwemmen met aansluitend de examens NPZ/NRZ A en B. Hierna start het opleidingstraject van Reddingsbrigade Nederland met een hele serie brevetten, diploma’s, licenties en de mogelijkheid om opgeleid te worden tot officieel erkend gediplomeerd instructeur zwemmend redden.
Naast het hele opleidingstraject is er ook de mogelijkheid om door wekelijkse trainingen de opgedane vaardigheden en de conditie op peil te houden. Zwemmen is een gezonde bezigheid waarbij alle spieren van het lichaam getraind worden zonder een grote kans op blessures. Voor de echte doorzetters zijn er ruime faciliteiten om deel te nemen aan de wedstrijdploeg activiteiten in één van de vele onderdelen van “Life Saving Events”.
Kortom een vereniging die naast het educatieve aspect vele uitdagingen biedt van jong tot oud op ieders gewenst niveau.

Uitnodiging ALV

Aan alle leden en ouders van onze juniorleden.

Bij deze willen wij u uitnodigen tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdagavond 14 maart 2024 vanaf 20.30 uur in ons eigen verenigingslokaal aan de Kazernelaan 115 te Weert.

AGENDA:

 1. ) Opening door de vicevoorzitter, Dhr. Marcel Keulen.
 2. ) Mededelingen.
 3. ) Verslag algemene ledenvergadering d.d. 9-03-2023 (zie pdf)
 4. ) Secretarieel jaarverslag 2023. (zie pdf)
 5. ) Presentatie financieel jaarverslag 2023.
 6. ) Verslag kascontrolecommissie 2023.
 7. ) Benoeming kascontrolecommissie 2024
 8. ) Contributies voor 2025.

   

  2024   2025  
  Junioren Zwem ABC €  107,00   €  112,00  
  Junioren Zwemmend Redden €  97,00   €  102,00  
  Senioren €  127,00   €  133,00  
  Wedstrijdploeg toeslag €  25,00   €  30,00  
  Bijzondere leden €  38,00   €  40,00  
 9. ) Presentatie begroting R.B.W. 2024.
 10. ) Bestuursverkiezing.
  Periodiek aftredend Angela Bernaerts en Huub Breukel. Huub is herkiesbaar als bestuurslid, Angela is niet herkiesbaar. Wim Smeets is verkiesbaar als bestuurslid en Marcel Keulen stelt zich beschikbaar als voorzitter
 11. ) Korte pauze.
 12. ) Huldiging jubilarissen.
 13. ) Rondvraag.
 14. ) Sluiting van de vergadering.

Ad. 3+4) Verslagen worden niet voorgelezen. In het clublokaal liggen enkele exemplaren ter inzage op de boekenplank van de videokast.

Stemrecht: Ieder lid van 16 jaar en ouder heeft stemrecht.
Ieder aanwezig lid, van 16 jaar en ouder, mag middels een schriftelijke en volledig ingevulde stemmachtiging één extra stem uitbrengen. Ieder lid dat gebruik wenst te maken van een stemmachtiging kan deze opvragen bij Wim Smeets. Ouders en juniorleden hebben geen stemrecht, doch hun aanwezigheid en inbreng tijdens de vergadering stellen wij wel ten zeerste op prijs.

Namens het bestuur van de ReddingsBrigade Weert,

Angela Bernaerts
Heythuysen, februari 2024.

Secretarieel jaarverslag 2023
Notulen ALV 2023

   Zie RBW-Jaarkalender

   Top